Chèn mã Selfie Stickers trên trang web của bạn

Mã nhúng:
Sao chép và dán mã số sau vào trang web của bạn
<iframe align="center" frameborder="0" allowtransparency="true"  scrolling="no" src="https://spritted.com/en/game/selfie-stickers?embed" width="320px" height="480px"></iframe>
Link:
https://spritted.com/vi/game/selfie-stickers
Icon: